(închide)

Preotul Adrian Porei: Cuvânt la Praznicul Bunei Vestiri

 

În luna martie, cînd, după spusele unor scriitori bisericești, s-a făcut zidirea lumii și cînd natura reînvie si se reînoieste -primăvara fiind timpul de tinerețe al anului- sărbatorim marele praznic al creștinității: Buna Vestire.

An de an, la 25 martie, prăznuim amintirea însemnatului eveniment, pe care ni-l istorisește pericopa evanghelică de azi, prin scrisul Sfantului Evanghelist Luca despre care va fi si cuvîntul nostru de acum.

Cînd a venit plinirea vremii, adică atunci cînd Dumnezeu a randuit să trimită pe Fiul său în lume, spre a aduce neamului omenesc mîntuirea făgăduită dintru început, primul capitol din planul divin de mîntuire se pune în lucrare acum, după cum, fericit, spune o cîntare bisericească: ” astăzi este începutul mîntuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Mariei se face si Gavriil darul bine îl vestește”.

Data cînd a avut loc acest eveniment, unde s-a petrecut el și cine a luat parte aici, ni le spune istorisirea evangelică amintită, unde citim: ”Iar în luna a șasea trimis a fost îngerul Gavriil de la Dumnezeu în cetatea Galileii al cărui nume era Nazaret, la fecioara logodită... și numele Fecioarei era Maria”.

Ca timp, evenimentul s-a petrecut în luna a șasea, ce se numără de la data cînd același Gavriil vestise preotului zaharia nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul, vestire ce se făcuse la 23 septembrie, în cinstea acestui fapt biserica avînd chiar in acea zi o sărbatoare închinată acestei imprejurări. Deci, această lună a șasea este luna martie, in 25 de zile.

Ca loc, cele istorisite se petrec în Nazaretul Galileii, o mică localitate pe atunci,făra renumele dobîndit după aceea.

 Cît despre persoanele ce participă la acest eveniment, ele sînt doua fiițe prea curate și întru totul desăvîrșite: Arhanghelul  Gavriil și Fecioara Maria.

Arhanghelul Gavriil venea ca trimis al lui Dumnezeu la Fecioara Maria, ca să-i vestească alegerea sa ca Maică a Mîntuitorului Hristos. Același Arhanghel -”slujitorul harului”-, vestise Profetului Daniil, cu vreo cinci sute de ani mai înainte, timpul sosirii lui Mesia Hristos și tot el vestise, cum auzirăm, nașterea Înaintemergătorului Domnului Iisus.

Fecioara Maria era prunca adusă de părinții săi Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, pe cînd era în vîrstă de trei ani, ca dar lui Dumnezeu. Parintele ceresc o alesese pentru a fi Maica Mîntuitorului și acum se găsea în Nazaret.

Între Arhanghelul Gavriil și Fecioara Maria are loc o convorbire, despre care scriitorii bisericești spun, că este cel mai sublim dialog, pe care l-a auzit vreodată pămîntul. În adevăr, această întrevedere a dat prilej Sf. Evanghelist Luca să scrie una din cele mai frumoase pagini ale istorisirilor sale, iar pentru pictori celebri întrevederea a fost izvor de inspirație spre a înfățișa în tablouri nemuritoare întîlnirea din Nazaret, în timp ce compozitori, cu renume mondial, i-au închinat imnuri muzicale pioase, deapururi rascolitoare de suflete.

E locul să amintim și să recomandăm pentru o instructivă citire dialogul dintre ”Înger” și ” Născătoarea de Dumnezeu”, aflat în slujba zilei de azi la ”Canonul praznicului”, cu 14 vorbiri ale fecioarei Maria și tot atîtea din partea Arhanghelului Gavriil, această convorbire sfîntă mergînd pe linia istorisirii evangelice, toate pline de frumusețe și de duioșie.

Să continuăm cu istorisirea evangelică de azi.

Arhanghelul Gavriil vine înaintea Fecioarei Maria și, cu respectul datorat, aceleia care avea să fie Maica Domnului, o salută, zicîndu-i: ”Bucură-Te, ceea ce ești plină de dar.Domnul este cu tine. Binecuvîntată esti tu între femei”...

După cum ne încredințează istorisirea evanghelică, Fecioara Maria nu se sperie de vederea Arhanghelului, fiind obișnuită, din lecturile biblice, cu apariția îngerilor. Dar se turbură în sufletul său, neînțelegînd rostul cuvintelor rostite de Arhanghel, socotindu-le, în modestia sa, prea elogioase pentru dînsa. De aceea nu răspunde Arhanghelului. Acesta înțelege situația și caută să dea lămuriri Fecioarei Maria, continuîndu-și vorbirea: ” Nu te teme, Marie,(zice el), ai aflat Har la Dumnezeu. Si iată vei zămisli și vei chema numele lui Iisus. Aceasta va fi mare și Fiul celui Prea Inalt se va numi și Domnul Dumnezeu Ii va da Lui tronul părintelui său David. Si va împărăți peste casa lui Iacov și împărăția Lui nu va avea sfîrșit”.

Aceste spuse ale Arhanghelului aveau menirea să încredințeze pe Fecioara Maria,că dînsa este aleasa Domnului pentru a naște pe Mîntuitorul lumii și in felul acesta se îndeplinesc și profețiile mesianice, privitoare la persoana Mîntuitorului , care e de origină divina, ca Fiul al lui Dumnezeu și e și de origine omenească,fiind din neamul lui David, iar împărăția lui va fi veșnică.

Fecioara Maria înțelege acum,că este aleasa Domnului pentru a naște pe Mîntuitorul neamului omenesc.

Dar, ca una care făgăduise a duce o viață în desăvîrșită curățenie feciorească voiește să fie lămurită cu privire la această naștere. De aceea Dansa întreabă pe Sfîntul său interlocutor: ”Cum va fi aceasta,de vreme ce eu nu stiu de bărbat?”

Arhanghelul îi arată, Fecioarei, că această naștere nu este după legile naturale, ci după voia lui Dumnezeu, lămurind cum va fi nașterea lui Mesia: ” Duhul Sfînt se va pogorî preste tine și puterea Celui de Sus te va umbri: pentru aceasta Sfîntul ce se va naște din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu”.

Aceste cuvinte rezumă taina întrupării Mîntuitorului, cea mai presus de mintea omenească, pe care noi o primim ca atare prin puterea credinței noastre, convinși, că acolo unde voiește Dumnezeu se biruiește rînduiala firii.

Arhanghelul dorind să dea Fecioarei Maria o lămurire în plus, continuă vorbirea sa spunînd: „Iată, Elisaveta, rudenia ta, a zămislit la bătranețile ei și e a șasea lună aceasta pentru ea, ceea ce se chema stearpă”.

Ce voiau să spună toate aceste cuvinte?

Ele aveau scopul să arate Fecioarei Maria,că, după cum Dumnezeu, la care toate sînt cu putință, a făcut ce Elisaveta, care era stearpă, să zămislească fiu la bătrînețe și se afla în a șasea lună de stare binecuvantată, același Dumnezeu, tot pe considerentul arătat mai înainte, că la Dumnezeu toate sînt cu putință. În plus, cele ce spunea Arhanghelul se puteau verifica la fața locului, mai ales că Elisaveta era vara mai in vîrsta a  Fecioarei Maria. Și, după cum ne încredințează tot Sfîntul Evanghelist Luca, cele doua vere se vor întîlni curînd,dând împreună slavă lui Dumnezeu petru tot ce a făcut cu dînsele, în purtarea Sa de grijă  pentru mîntuirea neamului omenesc.

Fecioara Maria este pe deplin lămurită acum și înțelege să se supuna de îndată și întru totul voii divine. De aceea raspunde Trimisului Ceresc: ” Iată Roaba Domnului, fie mie după cuvîntul tău!”.

Fericit de acest răspuns și îndeplinindu-și cu succes misiunea, Arhanghelul pleaca de la dînsa.

Aici se termină istorisirea evanghelică în legătură cu evenimentul prăznuit.

O dată cu rostirea acestor cuvinte ale Fecioarei Maria, taina întrupării Mîntuitorului Hristos se săvîrșeste, în acest moment zămislindu-se pruncul Iisus, luînd astfel trup omenesc în pîntelece Fecioarei Maria, cu conlucrarea, Sfîntului Duh, asa cum ne învață simbolul de credință: ” Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mîntuire s-a pogorît din ceruri și s-a întrupat din Duhul Sfînt și din Fecioara Maria și s-a făcut om”.

Iată ceea ce sărbătorim în praznicul de acum, numit, în mod fericit, ”Buna Vestire”, fiindcă azi s-a adus lumii cea mai frumoasă veste cu putință: ”Începutul mîntuirii noastre” prin întruparea Mîntuitorului. De aceea, vrednic cu adevărat, drept și cuvios lucru este a mulțumii Tatălui Ceresc pentru iubirea arătată neamului omenesc, trimițînd chiar pe Fiul său în lume, spre a ne mântui, readucîndu-ne iarăși la cunoștiința de Dumnezeu și in dragostea Sa.

Sărbătoarea de azi ne mai cheamă să cinstim și pe Fecioara Maria, prin care a venit marea bucurie de azi, ea fiind rânduită nascătoare a Fiului lui Dumnezeu, datorită deosebitelor sale virtuți, ce i-au împodobit întreaga viață.

Desăvîrșita curățenie sufletească și trupească, modestia permanentă în deplină sinceritate, credința tare în puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea prea înaltă, smerita supunere voii divine si  multe altele ( să ne gîndim și la virtuțile dovedite în convorbirea cu Arhanghelul Gavriil) sînt tot atîtea vrednicii sufletești, ce se înfățișează credincioșilor și pentru a le admira și prea mări, dar îndeseobi pentru a le trăi în viața cea de toate zilele.

Fecioara Maria este Maica Domnului. Dar Fecioara Maria este, în același timp și  maica neamului omenesc,făcându-se lumii pilduitoare de bine pe cărările vieții,ocrotitoare totdeauna a rugaciunilor curate,ce-i sînt făcute cu sinceritate și smerenie ,ea fiind ascultată în ceruri de către Fiul său și Dumnezeul nostru.

Multe sînt greșelile noastre înaintea Tatălui Ceresc și cu dreptate este să fim pedepsiți pentru ele.

Deasemenea,nenumărate sînt necazurile,suferințele și lipsurile acestei vieți pământești, cu care ne aflăm în luptă continuă.

Un cuvînt, o mijlocire a Maicii Domnului ne poate aduce iertarea de păcate, ocrotire, ajutor,îmbărbătarea în lupta vieții.

Să fim totdeauna încredințați, că Maica Domnului primește rugăciunile curate ale credincioșilor și mijlocește împlinirea lor... fără de împuținare fiind mulțimea darurilor sale și nesecat izvorul bunătăților sale.

De aceea totdeauna,iar azi în mod deosebit în acest paznic al său,să rugăm pe Maica Domnului să fie către Fiul său și Dumnezeul nostru,purtătoarea și implinitoarea rugaciunilor noastre pentru iertare de păcate,pace, sănătate și întru toate bună sporire,ajutîndu-ne spre bine în toate zilele noastre,pre noi,care, cu credință și cu dragoste, săvîrșim astăzi, sfînt marele său praznic Buna Vestire. -AMIN-

 

Galerie foto


Vizualizări: 236

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste